عناوین پایان نامه مورد حمایت در سال 1390

1)     محاسبه سهم هزینه‌های لجستیک از GDP کشور

2)     طراحی مطلوب ترانزیت در ایران (مسیریابی، هزینه‌یابی و ظرفیت‌سنجی)

3)     طراحی و حل مدلی برای تعیین هاب‌های تجاری و مراکز لجستیکی در کشور (امکانسنجی، مکانیابی، ظرفیت‌سنجی)

4)     مکانیابی و ظرفیت‌سنجی انواع زیرساختهای تجاری (به‌خصوص زیرساختهای ذخیره‌سازی مثل سیلو، انبار و سردخانه) به‌صورت بهینه برای کشور/استانهای مختلف

5)     موضوعات مرتبط با نهضت کاهش قیمت تمام‌شده

6)     معرفی شاخصهای ارزیابی وضعیت لجستیک و زنجیره تامین و اندازه‌گیری آن برای یک زنجیره کالایی

7)     مدیریت زنجیره تامین دولتی (مرور ادبیات، کاربردها، ویژگیهای خاص، شاخصهای ارزیابی عملکرد، نمونه­های موفق، تفاوت با SCM بنگاهی) - GSCM (Government SCM)

8)     محرکهای اصلی مدیریت زنجیره تامین همچون: IT، اعتماد (Trust)، مشارکت، همکاری، شفافیت، یکپارچگی و ... (گردآوری مجموعه محرکها، بررسی و معرفی آنها، میزان اهمیت، تاثیر آنها بر SCM، روشهای ارتقا و بهبود آنها، ...)

9)     طراحی مدلی برای فعالیت شرکتهای خدمات لجستیکی (3PLs, 4PLs, 5PLs)

10) سایر موضوعات مرتبط با لجستیک و زنجیره تامین که ارایه مدل، راهکار، طراحی، ارزیابی، پیاده‌سازی و مانند اینها را روی یک یا چند مورد واقعی بخش بازرگانی کشور داشته باشد.


/ 0 نظر / 72 بازدید