مطالب موجود در صفحات وبلاگ

عنوان صفحه

مطالب موجود

معرفی کتابهای فارسی مرتبط با «لجستیک و مدیریت زنجیره تامین»

1. کتاب:  «اصول و مبانی مدیریت زنجیره تامین»

2. کتاب:  « مدیریت زنجیره تامین، برنامه ریزی پیشرفته»

3. کتاب:  «روشهای کمی برای مدیریت لجستیک معکوس»

4. کتاب:  «زنجیره تامین صنعت قندوشکر در ایران»

5. کتاب:  «خصوصی‌سازی و برونسپاری: نمونه‌های موفق و ناموفق»

6. کتاب: «نقش ایران کد در چابکی زنجیره تامین»

مقالات انگلیسی در حوزه «لجستیک و مدیریت زنجیره تامین»

1. Constructing an e-supply chain at Eastman chemical Company

2. Using simulation to improve the blood supply chain

3. Inventory routing problems: a logistical overview

4. Synchronization in supply chains: implications for design and management

5. The Efficiency of European Container Terminals and Implications for Supply Chain Management

6. Pareto quantity flexibility contracts for a supply chain undermultiple objectives

7. Effects of joint replenishment and channel coordination for managing multiple deteriorating products in a supply chain

 

مقالات فارسی در حوزه «لجستیک و مدیریت زنجیره تامین»

1. چالشها و راهکارهای فراروی مدیریت زنجیره تامین (1383)

2. نقش مدیریت زنجیره تامین کنندگان در کسب مزیت رقابتی سازمانهای تولیدی (1383)

3. بررسی ابعاد و و رویکردهای مساله برون سپاری (١٣٨٣)

4. ارایه مدلی به منظور برقراری ارتباط مابین مدیریت کیفیت فرایند و مدیریت کیفیت اطلاعات در زنجیره تامین (١٣٨٣)

5. مدل ارزیابی عملکرد اینترنتی زنجیره تامین، الگویی برای بهبود کیفیت خدمات پستی نوین در کشور (١٣٨٣)

6. افزایش یکپارچگی زنجیره تامین با پیاده سازی سیستم تجارت الکترونیکی: نمونه شرکت بازرگانی دولتی ایران (١٣٨٣)

7. انتخاب بهترین شیوه تامین تکنولوژی زنجیره تامین براساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (١٣٨٣)

8. راه حلی جامع برای برنامه ریزی حمل و نقل در زنجیره تامین (١٣٨٣)

9. بستر سیستمی سماپل برای لجستیک (1383)

10. معماری لجستیک در سطح استراتژیک (1383)

11. بررسی سیستمهای اندازه گیری عملکرد لجستیک اثربخش و کارآمد (1383)

12. بررسی و تبیین نقش لجستیک در چرخه عمر سازمان، سیستم و محصول (1383)

13. ارایه مدلهایی در زمینه یکپارچه سازی هزینه کل لجستیک در مدیریت زنجیره تامین (1383)

14. توسعه مدل بهینه هزینه کل توزیع لجستیک در شرایط یک تولیدکننده و چند انبار توزیع در مدیریت زنجیره تامین (1383)

15. پیچیدگی در زنجیره های تامین (1383)

16. طراحی سیستمهای اطلاعاتی مدیریت زنجیره تامین برای صنایع بزرگ (1383)

17. توسعه یک مدل چندهدفه فازی برای هموارسازی استفاده از تجهیزات حمل و نقل در سیستم های لجستیک (1383)

18. طبقه بندی مسایل توزیع در مدیریت زنجیره تامین (1383)

19. ارایه مدل برنامه ریزی یکپارچه موجودی و حمل و نقل در مدیریت زنجیره تامین: مورد ایران خودرو (1383)

20. طراحی مدلی برای برنامه ریزی حمل و نقل و ذخیره سازی غله: یک مطالعه موردی (1383)

21. ارزیابی عملکرد تامین کنندگان در زنجیره تامین قطعات خودرو (1383)

22. طراحی یک سیستم خبره در کنترل تامین کنندگان برای شرایط مختلف خرید (١٣٨٣)

23. طرح مکانیزم های ارتباطی و یادگیری در زنجیره تامین بر پایه عامل های هوشمند (١٣٨٣)

24. طرحی انگیزشی جهت به اشتراک گذاری اطلاعات در زنجیره عرضه (1383)

25. الگوهای کنترل فرایند برونسپاری در یک زنجیره تامین (1383)

26. ارایه مدل توسعه تدارکات مبتنی بر فناوری اطلاعات (1383)

27. مدیریت زنجیره تامین از دوازده جنبه رفتاری (1383)

28. بررسی تاثیر سطح موجودی بر بهره وری در زنجیره تامین (1383) 

29. نقش لجستیک در توسعه کارآفرینی کشور 

30. نقش فناوری اطلاعات در زنجیره تامین، بکارگیری و پیاده سازی آن

31. کاربرد روش DEA در ارزیابی تامین کنندگان

32. تحول در زنجیره عرضه؛ حرکت از رویکرد ناب و وظیفه مدار به سمت رویکرد چابک و نیازمدار(1383)

33. اثرات بکارگیری تجارت الکترونیک در مدیریت زنجیره تامین و چالشهای پیش رو (1383)

34. یک ساختار پیشنهادی برای سنجش عملکرد مدیریت زنجیره تامین درصنایع ایران (1383)

35. کاربرد فرآیند تحلیل شبکهای در انتخاب سیستمهای فشاری، کششی یا مختلط در زنجیره تامین(1383)

کتابهای الکترونیک مرتبط با لجستیک و مدیریت زنجیره تامین

  1. Essentials of Supply Chain Management (Michael Hugos)
  2. Supply Chain Excellence: A Handbook for Dramatic Improvement Using the SCOR Model
  3. Successful Strategies in Supply Chain Management
  4. Introduction to Logistics Systems Planning and Control
  5. Essentails of Inventory Management
  6. RFID Field Guide: Deploying Radio Frequency Identification Systems
  7. Lean Supply Chain Management: A Handbook for Strategic Procurment 
  8. MRP Strategies Made Easy
  9. Inventory Accounting

10. The Handbook of Logistics and Distribution Management

11. OPTIMAL PRODUCTION-DISTRIBUTION PLANNING IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT USING A HYBRID SIMULATION-ANALYTIC APPROACH 

/ 0 نظر / 19 بازدید